موضوع
تعداد نمایش در صفحه
تعداد نمایش در صفحه :

ردیفموضوع
1ارزيابي كاركرد كوره بلند از نظر آناليز چدن ، سرباره و گاز
2تأثير افزايش فشار دهانه و فشار هواي دم روي توليد كوره بلند
3استفاده از فرآورده هاي سوخت كمكي در كوره بلند
4فسفرزدائي و گوگرد زدائي از چدن مذاب در هنگام حمل پاتيلهاي چدن به فولادسازي
5اقدامات موثر در مواقع اضطراري كار كوره بلند با دو كائوپر
6تاثير افزايش اكسيژن و بخار روي توليد كوره بلند
7تأثير افزايش مصرف گندله در كوره بلند
8مقايسه فني و اقتصادي جايگزيني پلت به جاي آگلومره
9پروژه استفاده از آنتراسيت در شارژ كوره بلند و جمع آوري اطلاعات و ارزيابي نتايج حاصل از آن
10راهكار هاي عملي در جهت كاهش كك مصرفي در كوره بلند
11تأثير كاهش خاكستر كك در توليد كوره بلند
12تحقيق و بررسي تأثير كاهش قليايي ها در كوره بلند
13راهكارهاي كاهش سرباره توليدي كوره بلند
14استفاده از سوختهاي كمكي در آگلومراسيون (جايگزيني كك)
15روشهاي اپتيمم كردن ميزان سرباره در كنورتر اكسيژني
16تعيين مشخصات فني مواد شارژي جهت تزريق پودر زغال به ميزان بالا در كوره بلند
17مطالعه و بررسي بالا بردن عمر كاري كوره بلند ها
18بررسي راه كارهاي كنترلي صدا در نوردهاي 650، 500، 350، 300
19بررسي راه كارهاي حذف كدورت آب آشاميدني در قسمت پايگاه صنعتي
20مطالعه و بررسي استفاده از گاز كك سازي جهت احياء مستقيم