فرآورده های فرعی/ بخش کوره بلند

مشخصات سرباره کوره بلند:                                    گرد و غبار کوره بلند:

 

دانه بندی سرباره