۱۳۹۳/۰۸/۲۷

احتراماً به اطلاع می رساند شناسه ملي شركت سهامی ذوب آهن اصفهان توسط اداره ثبت شرکت های استان از 10260460022 به 10260085303 تغییر یافت.