۱۳۹۸/۱۲/۰۵

اعتبار گواهینامه سیستم مديريت زيست محيطي ذوب آهن اصفهان تمديد شد

سومین دور مميزي مراقبتی خارجي از دوره جدید گواهینامه سيستم مديريت زيست محيطي ذوب آهن اصفهان مطابق با استاندارد ISO14001 ویرایش سال 2015 توسط موسسه گواهی دهندهSGS)  (  از 29 بهمن ماه طی دو روز با موفقیت انجام و اعتبار اين گواهينامه در ذوب آهن اصفهان تمديد شد.

منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت، در جلسه اختتامیه با اشاره به اقدامات اصولی و بلند مدت انجام شده در امور مرتبط با محیط زیست  در ذوب آهن اصفهان، گفت: این شركت همواره با مد نظر قرار دادن الزامات و استانداردهاي زيست محيطي  و حتی فراتر از آن به موضوع حفظ محيط زيست، سلامت کارکنان و جامعه توجه ویژه داشته و مطابق با استراتژی ها و مسئولیت های اجتماعی  خود، با صرف هزینه های زیاد پروژه های متعدد زیست محیطی را تعریف و اجرا نموده و به طور مداوم از توصيه هاي مميزان  داخلی و خارجي در زمینه اصلاح، بهبود و ارتقاء  سیستم زیست محیطی استقبال می کند.

سیدحسین دیباجی، مدير كيفيت  فراگیرذوب آهن اصفهان نیز در این خصوص، گفت: اين مميزي، سومین  دور ممیزی مراقبتي دوره جدید گواهينامه مذكور در ذوب آهن اصفهان بودکه بر اساس نمونه برداری از فرایندها و فعالیت های مدیریت های مرتبط شرکت توسط دو نفر ازسرممیزان موسسه  SGSانجام گرفت و با توجه به فعالیت های مناسب صورت گرفته توسط مدیریت های مربوطه و عدم مشاهده هیچ گونه عدم انطباق عمده ای دراین زمینه موسسه  مذکور اعتبارگواهینامه  سیستم مديريت زيست محيطي مطابق با استاندارد ISO14001 ویرایش سال 2015 را در ذوب آهن اصفهان تمدید کرد.