۱۳۹۷/۰۷/۲۱

مدير عامل انجمن حمايت از خانواده هاي زندانيان لنجان:

حمايتهای ذوب آهن از خانواده هاي زندانيان نشانه توجه این شرکت به مسئولیت های اجتماعی است

در راستاي اقدامات  گذشته و انجام مسئوليت هاي اجتماعي ذوب آهن اصفهان در شهرستان لنجان و به دنبال برگزاري جلسات مشترك انجمن حمايت از خانواده زندانيان لنجان با مهندس يزدي زاده مدير عامل و مهندس بهرامي معاون منابع انساني و امور اجتماعي ودیگر مسئولین ذوب آهن اصفهان و همچنين بازديد مدير عامل  شركت از زندان هاي شهرستان لنجان در شهريور و مهرماه سال جاري راه هاي حمایتی و رفع مشكل اين خانواده ها با همكاري و مساعدت ذوب آهن اصفهان بررسي و كميته اي در اين زمينه تشكيل و تصميمات مربوطه اتخاذ  و اقدامات  لازم انجام و يا در حال انجام است .

در همين زمينه كميته اي در ذوب آهن اصفهان با حضور معاون منابع انساني و امور اجتماعي ، مدير امور حقوقي ، معاون خريد و رئيس كميسيون معاملات از طرف اين شركت و مدير عامل انجمن حمايت از خانواده زندانيان لنجان و رئيس زندان هاي اين شهرستان تشكيل  شده و با برگزاری جلسات ماهیانه همكاري هاي مشترك در اين زمينه در حال  پیگیری و انجام است .دبيري اين كميته نيز بر عهده محسن رحيميان سرپرست ارزيابي بهبود فرايندهاي شركت است . در اينجا براي بررسي اهداف ، عملكرد و برنامه هاي جاري و نحوه كمك رساني به انجمن حمايت از خانواده هاي زندانيان لنجان  ، با معاون قضايي دادگستري لنجان و مدير عامل انجمن مذكور مصاحبه اي داشتيم كه خلاصه گفته هاي وي به شرح زير به اطلاع عموم همكاران وعلاقمندان كمك به اين نهاد حمايتي مي رسد :

مدير عامل انجمن حمايت از خانواده هاي زندانيان شهرستان لنجان در ابتدا با تشكر از مدير عامل و كاركنان ذوب آهن اصفهان به لحاظ ارائه كمك ها و حمايت هاي قبلي خود به اين انجمن بر اين نكته تاكيد دارد كه انجمن ، وظيفه حمايت از خانواده هاي زندانيان را بر عهده دارد نه خود زندانيان ، چرا كه با مطرح شدن زندان و زنداني اين خانواده ها هستندكه بيشتر محروم واقع شده و نياز به كمك دارند .

همچنين وي كه خود را جوانترين مدير عامل چنين نهادي در سطح كشور مي داند يادآور مي شود كه انجمن حمايت از خانواده هاي زندانيان تنها نهاد قانوني و رسمي حمايت از اين قشر در جامعه است . وي در مورد شرح وظايف اين نهاد مي گويد : رسيدگي به مشكلات اجتماعي و مالي و انواع خدمات حمايتي و فرهنگي به خانواده هاي  زندانيان  شهرستان لنجان كه در خود لنجان و ديگر شهرهاي كشور در حال حبس هستند بر عهده اين نهاد است . مهدي ارجمندي تاسيس اين انجمن  در شهرستان را به 30 سال قبل مرتبط دانسته و مي گويد : در حال حاضر 400 خانواده تحت پوشش آن هستند. وي اعضاء انجمن را متشكل از فرماندار ، دادستان ، رئيس اداره زندان لنجان و سه نفر از معتمدين محلي معرفي كرده  و اضافه مي نمايد كه کمیته تحقيق اين انجمن ، افراد خانواده هاي زندانيان تحت پوشش را شناسايي كرده و افراد نيازمند را مورد حمايت قرار مي دهد. كمك هاي ارائه شده توسط اين انجمن در سال  جاري به خانواده هاي تحت پوشش شامل بسته غذايي و بسته لوازم التحرير است .

وي همچنين به ايجاد كارگاه هاي صنايع چوب و پالت سازي  براي اشتغال زندانيان اشاره كرد و يادآور شد : با كمك هاي ذوب آهن اصفهان در مراسم گلريزان جشن نسيم مهر در ماه مبارك رمضان سال جاري در بيمارستان شهيد مطهري و ديگر خيرين شهرستان كارگاه هاي مذكور ايجاد و كارگاه جديد خياطي نيز در حال تاسيس است .وی افزود :حمايتهای ذوب آهن از خانواده هاي زندانيان نشانه مسئولیت پذیری وتعهد اجتماعی این شرکت بوده وقابل تقدیر است. مهدي ارجمندي گفت : تعدادي از افراد زنداني نيز به صورت كارگري براي رنگ آميزي جداول خيايان هاي شهر در اختيار شهرداري قرار گرفته و مردم نيز  براي نقاشي  ساختمان هاي  خود مي توانند از اين  انجمن و افراد زندانی كمك بخواهند .

وي حمايت از تمامي زندانيان و ارتقاء وضعيت بهداشتي ، فرهنگي و بازسازي شخصيت آنها را از ديگر اهداف انجمن مذكور دانسته و يادآور شد : كمك به خانواده هاي زندانيان راهي براي نجات زندانيان، سلامت جامعه و حذف مشكلات مختلف و جرايم است.