۱۳۹۷/۰۷/۰۷

مهر تایید حسابرس بر افزایش سرمایه ذوب آهن

افزایش سرمایه ٨5.36 درصدی ذوب آهن از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس و بازرس قانونی قرار گرفت. بر این اساس سرمایه ذوب آهن اصفهان پس از انجام مراحل بعدی ، از مبلغ 33,180,587,019,000 ریال به مبلغ 61,082,291,033,234 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش می یابد که این امر به  منظور خروج از شمول ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به استناد معافيت مالياتي مقرر در بند ز تبصره 10 از ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور می باشد.

شایان ذکر است که انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.