۱۳۹۷/۰۲/۲۹

در جلسه تعاملي معاونين و مديران حوزه بهره برداري و منابع انساني و امور اجتماعي تاكيد شد:

امنيت شغلي و آرامش فكري كاركنان ، همگرايي و اصلاح ساختار سازماني راهگشاي مسايل شركت است

اولين جلسه تعاملي حوزه هاي منابع انساني و امور اجتماعي و بهره برداري شركت با حضور مهندس بهرامي معاون منابع انساني و امور اجتماعي ، مهندس افضلي معاون بهره برداري و كليه مديران اين دو حوزه و نمايندگان پشتيبان از ديگر قسمت ها در روز شنبه 22 ارديبهشت ماه جاري در سالن جلسات معاونت بهره برداري شركت تشكيل شد .

در اين جلسه تعاملي مسايل  مشترك در اين دو حوزه مورد بررسي و گفتگو قرار گرفت .

در ابتداي اين جلسه مهندس افضلي ضمن خوش آمدگويي به معاون و مديران حوزه نيروي انساني و همچنين مديران حوزه خود و ساير حاضران به طرح كلي مسايل مرتبط با مشكلات و موضوعات حوزه بهره برداري پرداخت و يادآور شد تصميمات و برنامه هاي اجرايي مختلف در سطح شركت بايد بر محور توليد و توجه به كميت و افزايش توليد برنامه ريزي شده و قبل از هر چيزنظرات مشورتي اين حوزه گرفته شود . وي در ادامه بر رعايت نكات ايمني در كارگاه ها توسط تمامي كاركنان و پيگيري هاي جدي مديران در اين زمينه تاكيد كرد.

در اين جلسه تعاملي مهندس بهرامي معاون نيروي انساني و امور اجتماعي شركت نيز ضمن ابراز خوشنودي از حضور خود و همكارانش در جمع مديران حوزه بهره برداري گفت : از آنجا كه بيشترين نيروي انساني در حوزه بهره برداري مشغول به كاربوده و مديريت اين حوزه بيشترين ارتباط و تعامل را با كاركنان دارد ؛ اولين جلسه مشترك نيروي انساني با اين حوزه برگزار شده وبه همين دليل در اين جلسه بر تعامل و همگرايي اين دو حوزه تاكيد مي شود . وي سپس با اشاره به ساختار سازماني ذوب آهن افزودساختار جديد سازماني شركت در حال اجرايي شدن است و در اين ساختار سعي گرديده ضمن چابك سازي سازمان دغدغه اي درخصوص  امنيت شغلي كاركنان ايجاد نشود. وي با اشاره به مسايل ايمني در شركت گفت بر اساس گزارشات در سال 96 شاخص هاي ايمني مناسبي داشته ايم و در سال جديد نيز اين وضعيت بايد بهتر شود و مديريت HSE و طب صنعتي بايد علاوه بر توجه به سلامت جسمي كاركنان به مسايل رواني كاركنان نيز توجه كنند تا شرايط تنش زا و حادثه آفرين از بين برود .در اين جهت مديران از هر گونه كم توجهي و رودربايستي نيز بايد پرهيز كنند و ايمني و دقت عمل دركارگاه ها را سرلوحه تمام امور قرار دهند . وي با اشاره به مسايل فعلي نيروي انساني شركت گفت در حال حاضر با عدم توازن در نيروي انساني متخصص درشركت مواجه هستيم  .يعني در بخش هايي كمبود نيروي عملياتي ودر برخي ديگر با مازاد نيرو مواجه ايم و يكي ازاهداف اصلاح ساختار؛تعادل وتوازن بين نيروي انساني موجود ومشاغل سازمان است كه بتوانيم به سرعت درجهت تحقق اهداف سازمان وافزايش بهره وري حركت نماييم.

وي در ادامه بر توانمند سازي كاركنان  باروش هاي علمي وارتقاي سطح مهارت آنها ؛ دقت درانتصابات ؛ در نظر گرفتن شرايط احرازوهماهنگي هاي بيشتر توسط مديران دو حوزه منابع انساني و بهره برداري تاكيد نمود . در اين جلسه مديران حاضر نيز در مورد مسايل مربوط به مديريت هاي خود نظرات و پيشنهاداتي ارائه نمودند.