رئوس خطی مشی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به شرح زیر می باشد :

افزايش توليد محصولات تجاري

براساس شاخصهای :

 • ميزان توليد محصولات نوردي (ميليون تن)
 • ميزان توليد فولادخام (ميليون تن)

افزايش توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر

 • ميزان توليد محصولات نوردي صادراتي(هزار تن)
 • میزان ارزش صادرات(میلیون دلار)

ارتقا سطح بهره وري عوامل توليد

 • ميزان بهره وري كل عوامل توليد(ساليانه)
 • ميزان بهره وري نيروي انساني (نفر ساعت بر تن-ساليانه)
 • ميزان سرانه توليد (تن بر نفر)

توسعه فرآيندهاي تعالي سازماني

براساس شاخصهای :

 • امتياز جايزه ملي بهره وري(EFQM)

حفظ و توسعه برند شرکت

براساس شاخصهای :

 • میزان تمایل مشتریان به خرید مجدد از ذوب آهن

استقرار نظام حاكميت (راهبري) شركتي

براساس شاخصهای :

 • درصد استقرار نظام حاكميت (راهبري) شركتي

بهبود عملكرد فرآیندهای تولید

براساس شاخصهای :

 • میزان راندمان خطوط تولید

افزايش ظرفيت توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر

براساس شاخصهای :

 • ميزان پيشرفت طرح توسعه شركت
 • ميزان پيشرفت طرح بهينه سازي ظرفيت توليد

تامين مواد اوليه و مصرفي مورد نياز با كميت، كيفيت و زمان مورد نظر

براساس شاخصهای :

 • ميزان تحقق برنامه تامين مواد اوليه و مصرفي كليدي
 • نسبت قراردادهاي موادكليدي بلند مدت به قراردادهاي مواد
 • ميزان ذخاير مواد اوليه كليدي در اختياري(سهم معادن)
 • زمان تامين كالاي خارجي

توسعه بومی سازی و ساخت داخل قطعات و تجهيزات

براساس شاخصهای :

 • میزان ساخت داخل تجهیزات و قطعات

بهبود شاخصهاي زيست محيطي

براساس شاخصهای :

 • خروجی های گاز منطبق با استاندارد
 • خروجی های گرد و غبار منطبق با استاندارد

ارتقاء سطح ايمني و مراقبت كاركنان

براساس شاخصهای :

 • ضريب تكرار حوادث
 • ضريب شدت حوادث

توسعه مديريت فرآيندي

براساس شاخصهای :

 • ميزان اثربخشي مديريت فرآيندي

ارتقاء ارتباطات اثربخش با جامعه

براساس شاخصهای :

 • ميزان ارائه خدمات فني كارشناسي برون سازماني (نفرساعت)
 • ميزان رضايت مندي جامعه