اعضای حقیقی هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 

 

 

 

 

بهرام سبحانی

نماینده شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین

رئیس هیئت مدیره

 

منصور یزدی زاده

نماینده شرکت فرآورده نسوز

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

 

 

 

 

 

محمد فاطمیان

نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

عضو هیئت مدیره

 

علی شکرریز

نماینده شرکت پویش بازرگان

عضو هیئت مدیره

 

سید ابوتراب فاضل

نماینده صندوق بازنشستگی فولاد

عضو هیئت مدیره