گواهینامه مصرف محصولات ذوب آهن در آلمان از شركت TUV آلمان 

گواهینامه تایید كیفیت از شركت BID اسپانیا

گواهینامه کیفیت پاریس