1     2     3   4    صفحه بعد
صفحه قبل

در حال حاضر محصولات فولادی ذوب آهن اصفهان از اطمینان و اعتماد ناشی از دانش و تجربه تولید برخوردار است و با تكنولوژی مناسب در تولید مقطع فولادی ، جایگاه ويژه ای در بازراهای داخلی و بین المللی كسب كرده است .

گواهی نامه های اعطا شده به ذوب آهن اصفهان برای محصولات نیمه نهایی و نهایی به قرار زیر است :

نشان استاندارد ملی ایران برای محصولات فولادی از موسسه تحقیقات صنعتی و استاندارد ایران (ISIR)
اعطای لوح صادر کننده نمونه کشوری از طرف ریاست محترم جمهوری

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

 
تقدیرنامه اشتهار در سرآمدی

 
 لوح تقدیر كیفیت فرآورده های تولیدی

    1     2     3   4    صفحه بعد
صفحه قبل