اعضای هیات مدیره ذوب آهن اصفهان

بهرام سبحانی رئیس هیات مدیره
منصور یزدی زاده نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
محمد زارع پور اشکذری عضو هیات مدیره
احسان دشتیانه عضو هیات مدیره
بابک بیگی عضو هیات مدیره