فرآورده های  صنعتی/ ریل 

انواع ريل های توليدي از نوع    60E1, 54E1, 46E2  مطابق با استاندارد EN 13674-1 با مشخصات زير عرضه مي گردند

Rail profile:46E2

Mass:46.27kg/m

Rail Length:12-36m

Rail profile:54E1

Mass:54.77kg/m

Rail Length:12-36m

Rail profile:60E1

Mass:60.21kg/m

Rail Length:12-36m

 

جدول شماره (1) : آنالير شيميايي فولاد ريل

 

جدول شماره (2) : خواص مكانيكي فولاد ريل