کوره بلند

هدف اصلـي بخش كـوره بلند توليـد چدن مذاب جهت استفـاده در بخش فولادسـازي مـي باشد. کـارگـاه هاي اصلي اين بخش عبارتند از:
1- كارگاه كوره بلند
در فرآيند توليد چدن در كوره بلند، مواد اوليه شامل سنگ آهن، آگلومره (كلوخه)، پلت (گندله)، كك و كمك ذوب ها از دهـانه كوره شـارژ و هـواي غني شده با اكسيژن به همراه ديگر كمك سوخت ها (گاز طبيعي، مازوت) از طريق دمنده ها (فورم ها) به درون كوره دميده مي شوند. چدن تولید شده درقسمت بوته کوره جمع آوری وبه تناوب تخلیه می گردد.
مذاب خارج شده از بوته كوره بلند (مخلوط چدن و سرباره) به دليل اختلاف جرم حجمي زياد چدن و سرباره در هنگام حركت در جوي هاي مذاب از يكديگر جدا شده و در پاتيل هاي مخصوص حمل چدن و سرباره تخليه و توسط لوكوموتيو به ترتيب به بخش فولادسازي (یا چدن ریزی ) و كارگاه دانه بندي سرباره ارسال مي گردند. اين كارگاه شامل:    
-    کوره بلند شماره 1 با ظرفیت ساليانه  800،000 تن چدن مذاب كه در سال 1391 پس
از انجام پروژه بازسازي و مدرنیزاسیون ، مجدداً در مدار تولید قرار گرفت و در حال حاضر در مرحله پایانی تعمیرات اساسی می باشد.
-    کوره بلند شماره 2 با ظرفیت ساليانه  1،400،000 تن چدن مذاب كه در سال 1392 پس از انجام پروژه بازسازي و مدرنیزاسیون ، مجدداً در مدار تولید قرار گرفت.
-    کوره بلند شماره 3  با ظرفیت ساليانه  1،400،000 تن چدن مذاب كه در سال 1388 راه اندازي و بهره برداري شد .
2- کارگاه سرباره :
سرباره مذاب ارسالي به اين كارگاه به سرباره جامد دانه بندي شده تبديل وبعنوان ماده اوليه دركارخانجات سيمان مورد استفاده قرار مي گيرد.
3- کارگاه چدن ریزی:
جهت توليد شمش چدن جامد با آنالیز و مشخصات مورد نظر از دو دستگاه ماشین چدن ریزی در این کارگاه استفاده می شود.
4- كارگاه تأسیسات بونکرها :
جهت ذخیره سازی مواد اوليه وارسال به كوره بلندها

5- کارگاه تعمیر پاتیل

ضمناً به منظور صرفه جویی در مصرف کک کوره های بلند پروژه تزریق پودر ذغال( PCI ) در حال اجراست که به زودی در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.