آگلومراسیون

 وظايف اصلي اين بخش عبارتنداز:
-  ذخيره سازي و ارسال مواد اوليه جهت واحدهاي مختلف توليدي
- توليد آگلومره مطابق با شرايط فني، جهت مصرف در بخش كوره بلند
- توليد آهك پخته جهت مصرف در بخش فولادسازي و آگلومراسيون
-توليد آهن اسفنجي جهت مصرف در بخش فولادسازي و فروش
 این بخش شامل قسمت های زیر می باشد
  1- انبار موادخام :
كليـه مواد مصرفـي در خط توليد به جز زغـال سنگ (كه مستقيمـاً در سيلوهـاي بخـش كك سـازي ذخيره مي شـود)، به وسيله واگـن يا كاميـون از معادن به انبـار مواد خام وارد می شوند. این واحد داراي 18 سکو با ظرفيت هر سكو 85-75 هزار تن و دارای وظایف اصلی ذیل مي باشد :
الف ) دريافت مواد اوليه مناسب از نظر كمي و كيفي و ذخيره سازي آن ها.
ب  ) همگن كردن مواد.
ج  ) ارسال مواد به واحدهاي مصرف كننده.

2-  كارگاه بونكرهاي مواد آماده :

جهت دريافت مواد اوليه،خردايش وارسال آن به ماشين هاي پخت آگلومره


 3- كارگاه پخت :
در فرآيند توليد آگلومره، از مخلوط كردن چندين نوع ماده ريزدانه مختلف با خواص فيزيكي و شيميايي متفاوت كه در پروسه هاي ديگر به عنوان مازاد تلقي مي گردند مانند سنگ آهن ريزدانه، كك ريزه و... . پس از مرطوب كردن، همگن كردن و عبور دادن آن ها از كوره پخت، ماده اي جديد با تركيب شيميايي يكنـواخت به وجود مي آيد كه به آن آگلومره (كلوخـه) مـي گويند. این كارگاه شامل :

-    آگلوماشین هاي شماره 1 و2و3 هركدام به ظرفيت ساليانه  800،000 تن آگلومره  كه درسال 1391 بطور كامل نوسازي ومدرنيزه شدند.
-    آگلوماشین شماره 4  باظرفیت ساليانه2،400،000 تن آگلومره كه درسال 1390 راه اندازي و بهره برداري گرديد.


4- کارگاه تولید آهك :
توليدات آهك پخته جهت مصرف در بخش فولادسازي و آگلومراسيون در اين كارگاه ها توليد مي گردد. مازاد آهك پخته توليدي نيز به فروش مي رسد. كارگاه آهك داراي 2 واحد كوره دوار (پلي زيوس) با ظرفیت سالانه هر كدام 145 هزار تن ، 2 واحد كوره عمودي با ظرفیت ساليانه هر كدام 45 هزار تن و 2 واحدكوره عمودي دبل شافت می باشدکه با ظرفیت سالیانه هرکدام 100،000تن درسال 1392به بهره برداری رسیده است.

5- واحد احیاء مستقیم (قائم):
در این روش ابداعی تولید آهن اسفنجی بر خلاف روشهای معمول، رفورمر وجود ندارد و گاز احيايي در اثر سوختن ناقص گاز طبيعي در رآكتور توليد مي شود. دراین فرآیند، گندله توسط گاز احيايي توليد شده توسط رآكتور، به آهن اسفنجي تبديل مي گردد. آهن اسفنجي توليد شده در اين كارگاه جايگزين بخشي از قراضه مورد نياز بخش فولادسازي در كنورتور شده و مازاد آن به فروش مي رسد.