در صورتی که صفحه احتیاج به ارسال دوباره اطلاعات و یا انتقال به صفحه دیگر دارد اجازه این کار را بدهید