فرآورده های میانی/ شمش های ساختمانی و صنعتی

شمش های تولیدی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مطابق جدول شماره 1 می باشد.

جدول شماره 1: تركيب شيميايي انواع مارك ها و مشخصات ابعادي شمش هاي توليدي در ذوب آهن اصفهان

*شمش ها با طول از 4 تا 12 مترقابل توليد بوده و شرايط ابعادي و فني آنها با توجه به استانداردها و براساس توافقات صورت گرفته  با خريدار توليد مي گردند.